: ساعتنام اختصاری آزمایش
Malaria DS
نام روش اندازه گیری
روش گيمسا

نام های مشابه
Malaria DS