: ساعتنام اختصاری آزمایش
CD٤
نام روش اندازه گیری
فلوسايتومتري

نام های مشابه
-