: ساعتنام اختصاری آزمایش
Hb
نام روش اندازه گیری
روش سل کانتر

نام های مشابه
Hb