: ساعتنام اختصاری آزمایش
Alk
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
ALP serum