: ساعتنام اختصاری آزمایش
Brucel-M
نام روش اندازه گیری
اليزا

نام های مشابه
Brucel-M