: ساعتنام اختصاری آزمایش
K (stool)-Random
نام روش اندازه گیری
ISE