: ساعتنام اختصاری آزمایش
Insulin (٢hrs)
نام روش اندازه گیری
CLIA