: ساعتنام اختصاری آزمایش
GH ٩٠ min
نام روش اندازه گیری
Elisa