: ساعتنام اختصاری آزمایش
H.Pylo-A
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Helicobacter Pylori