: ساعتنام اختصاری آزمایش
Ca
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
Ca