: ساعتنام اختصاری آزمایش
ADA-s
نام روش اندازه گیری
Enzymatic

نام های مشابه
Adenosine Deaminase