: ساعتنام اختصاری آزمایش
Hb A٢
نام روش اندازه گیری
الکتروفورز

نام های مشابه
Hb A٢