: ساعتنام اختصاری آزمایش
EBV-G CSF
نام روش اندازه گیری
CLIA