: ساعتنام اختصاری آزمایش
Wound..D.C&S
نام روش اندازه گیری
Aerobic&An.