: ساعتنام اختصاری آزمایش
GTT ١٨٠
نام روش اندازه گیری
photometeric