: ساعتنام اختصاری آزمایش
HBV-Q-TK/A
نام روش اندازه گیری
PCR

نام های مشابه
-