: ساعتنام اختصاری آزمایش
PTH(intact)
نام روش اندازه گیری
CLIA,ECLIA

نام های مشابه
PTH ايمونبیاکتيو/پاراتورمون/PTH/Parathyroid Hormone