: ساعتنام اختصاری آزمایش
PKU
نام روش اندازه گیری
Chemical

نام های مشابه
اسيدفنيل پيروويک ادرار/PKU ادرار