: ساعتنام اختصاری آزمایش
IGRA
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Interferone Gamma Release Assay(IGRA)