: ساعتنام اختصاری آزمایش
Pro. T
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
پروتئين توتال سرم