: ساعتنام اختصاری آزمایش
U.C&S
نام روش اندازه گیری
Aerobic