: ساعتنام اختصاری آزمایش
HBeAg
نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس

نام های مشابه
-