: ساعتنام اختصاری آزمایش
ACP-T
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
فسفوريک منواستر، فسفوهيدرولاز ، اسيد فسفاتاز پروستات ، اسيد فسفاتاز استخواني ، ACP