: ساعتنام اختصاری آزمایش
Cyclosporine
نام روش اندازه گیری
آنزيماتيک

نام های مشابه
Sanimmune ; Neoral