: ساعتنام اختصاری آزمایش
HBcAb-M
نام روش اندازه گیری
کمي لو مينسانس

نام های مشابه
anti HCV