: ساعتنام اختصاری آزمایش
Urealplasma .U.C
نام روش اندازه گیری
PPLO brouth

نام های مشابه
-