: ساعتنام اختصاری آزمایش
HIV Ab
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
HIV ١&٢