: ساعتنام اختصاری آزمایش
U.acid
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
اورات سرم، UA