: ساعتنام اختصاری آزمایش
WBC-H
نام های مشابه
White Blood Cell Count/شمارش لوکوسيت/شمارش WBC