: ساعتنام اختصاری آزمایش
Leptos-G
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
Leptos-G