: ساعت

اطلاعیه ( 1397/11/21 )

شرایط ارسال Ca (Ionized)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab و Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Digoxin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Von Willebrand Factor ( VWF )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Haptoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/07 )

مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab G,M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/04 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش APTT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Apolipoprotein A1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RBC Folate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acid phosphatase Prostatic,Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia