: ساعت
اطلاعیه

٢١

بهمن
1397

اطلاعیه

شرایط ارسال Ca (Ionized)

آزمایش جدید

٢٥

آذر
1397

آزمایش جدید

آزمایش Vitamin C به روش HPLC

اطلاعیه

٣٠

مهر
1397

اطلاعیه

MS , Acylcarnitine profile و Urine organic acid

اطلاعیه

٣٠

مهر
1397

اطلاعیه

سیتولوژی روی مایعات بدن

اطلاعیه

٢٦

شهریور
1397

اطلاعیه

جوابدهی آزمایش های زیر به حالت عادی بازگشت

اطلاعیه

٢٠

شهریور
1397

اطلاعیه

کیت H.pylori Ag (stool)

اطلاعیه

١٢

شهریور
1397

اطلاعیه

١٢

شهریور
1397

اطلاعیه

نمونه Hb A1c

آزمایش جدید

٠٣

شهریور
1397

آزمایش جدید

راه‌اندازی آزمایش Cadmium

اطلاعیه

٢٧

خرداد
1397

اطلاعیه

عدم پذیرش آزمایشهای ارسالی به آلمان Bioscientia

اطلاعیه

١٣

خرداد
1397

اطلاعیه

راهنمای نمونه گیری آزمایش IGRA

آزمایش جدید

٢٧

اردیبهشت
1397

آزمایش جدید

راه‌اندازی آزمایش های sFLt و PlGF

آزمایش جدید

١٨

دی
1396

آزمایش جدید

راه اندازی آزمایش های Anti Ovarian Ag و Anti Parathyroid Gland Ab

اطلاعیه

٠٩

دی
1396

اطلاعیه

معرفی بخش پاتولوژی و PCR

اطلاعیه

٠٩

دی
1396

اطلاعیه

آخرین ویرایش دفترچه الکترونیکی(راهنمای الفبایی نوع نمونه و شرایط و نحوه ارسال )

آزمایش جدید

٢٠

آذر
1396

آزمایش جدید

Vancomycin , Amikacin , Gentamycin

آزمایش جدید

٠٩

آذر
1396

آزمایش جدید

آزمایش Cytokeratin 18

آزمایش جدید

٢٦

مهر
1396

آزمایش جدید

راه اندازی آزمایش Troponin T

اطلاعیه

٢٥

مهر
1396

اطلاعیه

آزمایش اتانول

آزمایش جدید

٠١

خرداد
1396

آزمایش جدید

آزمایش های Infliximab و Anti Infliximab Ab