: ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه جدید آزمایش‌های متابولیک و ...

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه کارت و کپسول UBT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Urine organic acid و Orotic acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مهر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

مهر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Lactoferrin (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

مهر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت تستهای متابولیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

شهریور
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

شهریور
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اطلاعیه قیمت HPV-Genotyping

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

مرداد
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 97 (ویرایش جدید)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

تیر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 97

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

تیر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

تیر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه کارت و کپسول UBT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

خرداد
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 97

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1397