: ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

 

  

نام آزمایش: Free T3
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Infants (1-23 m   )        : 3.6 - 7.5  
Children ( 2-12 Y )        : 3.7 - 6.6  
Adolescents (13-20 Y )  : 3.1 - 5.9  
Adults                           :  1.8 - 4.2  
واحد: pg/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط