: ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Von Willebrand Factor ( VWF )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VWF

  

نام آزمایش: VWF
روش: Latex Agglutination
 محدوده مرجع: 61.3-157.8
واحد: %   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط