: ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab و Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Digoxin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Von Willebrand Factor ( VWF )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Haptoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab G,M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش APTT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RBC Folate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Apolipoprotein A1

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione