: ساعت

پروانه تاسیس آزمایشگاه

پروانه تاسیس آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی
دکتر حمیدرضا صادقی‌پور

دکتر حمیدرضا صادقی‌پور

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی
دکتر عبدالفتاح صراف‌نژاد

دکتر عبدالفتاح صراف‌نژاد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی
دکتر علی گرانسر

دکتر علی گرانسر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی
دکتر علی‌اکبر امیرزرگر

دکتر علی‌اکبر امیرزرگر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی
دکتر وحید سرلک

دکتر وحید سرلک

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی
دکتر مژگان جیحونیان

دکتر مژگان جیحونیان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نبی