: ساعت
راهنمای ثبت نام آزمایشگاه ها

همکار محترم:

چنانچه تاکنون از سیستم جوابدهی آنلاین استفاده ننموده‌اید، پس از عقد قرارداد و ارسال اولین نمونه، اطلاعات فرم را تکمیل نموده و منتظر دریافت نام کاربری از طریق SMS، باشید.

پس از دریافت نام کاربری، می‌توانید از اینجا وارد سیستم جوابدهی آزمایشگاه خود شوید.



نام کاربری به پست الکترونیک و یا موبایل شما ارسال خواهد شد.